15358988800

JBK4

<p style="text-align: center;"><img class="loadingclass" id="loading_kt2hn1xx" src="http://wxtaber.com/public/static/admin/plugins/ueditor/themes/default/images/spacer.gif" title="正在上传..."/></p><p><br/><br/></p><p><span style="font-size: 20px;">概述</span></p><p>JBK4系列机床控制变压器是泰伯尔电气在JB K3系列机床控制变压器的 基础上,自行设计研发制造的新一-代变压器。JBK4系列机床控制变压器的 接线端子与支架的连接用螺钉来完成,因而更加稳定、可靠,变压器底座安 装孔形状为腰形槽,安装位置可进行适当调整,安装更方便。符合 VDE0550、LEC204-1、LEC439、JB5555、GB5226等有关国际、国家标准。<br/><br/>JBK4系列机床控制变 压适用于交流50 60Hz,输出额定电压不超 过220V,输入额定电压不 超过500V,作为各行业的 机械设备,一般电器的控 制电源和工作照明, 信号 灯的电源之用。</p><p><br/></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 20px;">型号及其含义</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 20px;"><br/></span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 20px;"><img src="/uploads/ueditor/20210902/304ae7cb6d6a15da31c6318bb38352a8.jpg" title="304ae7cb6d6a15da31c6318bb38352a8.jpg" alt="304ae7cb6d6a15da31c6318bb38352a8.jpg"/></span></span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 20px;">主要技术参数</span></p><p><span style="font-size: 20px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><img src="/uploads/ueditor/20210902/2d037ed45b7d65abea1f83ad2ab1d8af.jpg" title="2d037ed45b7d65abea1f83ad2ab1d8af.jpg" alt="2d037ed45b7d65abea1f83ad2ab1d8af.jpg"/></span></p><p><img src="/uploads/ueditor/20211217/ae909308c44037c61a4ca0ab3272b3c3.png" title="ae909308c44037c61a4ca0ab3272b3c3.png" alt="ae909308c44037c61a4ca0ab3272b3c3.png"/></p>